ประชาคมอาเซียน 2558

ASEAN Community คืออะไร
อาเซียน (ASEAN) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย (2510) สิงคโปร์ (2510) อินโดเนเซีย (2510) มาเลเซีย (2510) ฟิลิปปินส์ (2510) บรูไน (2527) เวียตนาม (2538)  ลาว (2540) พม่า (2540)  กัพูชา (2542) มีประชากรรวมกันประมาณ 570 ล้านคน มีขนาดเศษฐกิจที่โตมาก เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกว่า ข้อตกลงบาหลี 2 เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแข่งขันรุนแรง เช่น อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในช่วงที่ผ่านมา  ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา
1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
  2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย
          (ก)มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2020
         (ข)ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)
          (ค)ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
          (ง)ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน การปะกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพิ้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
     กลุ่มสินค้าและบริการนำร่องที่สำคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน คือ สินค้าเกษตร / สินค้าประมง / ผลิตภัณฑ์ไม้ / ผลิตภัณฑ์ยาง / สิ่งทอ / ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริการด้านสุขภาพ, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) กำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ โดยผ่อนปรนให้กับประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียตนาม
      ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทำ Roadmap ทางด้านท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)
  3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

ประโยชน์ที่ไทยได้รับคืออะไร
1.ประชากรเพิ่มเป็น 600 ล้านคนโดยประมาณ ทำให้เพิ่มศักยภาพในการบริโภค เพิ่มอำนาจการต่อรองในระดับโลก
2.Economy Scale ยิ่งผลิตมาก ยิ่งต้นทุนต่ำ
3.มีแรงดึงดูดเงินลงทุนที่อยู่นอกอาเซียนสูงขึ้น
4.สิบเสียงย่อมดังกว่าเสียงเดียว
ผลกระทบมีอะไรบ้าง?
1.การศึกษาในภาพใหญ่ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ต้องไม่ให้การเปลี่ยนแปลงนี้มากระชากลากเราไปอย่างทุลักทุเล เราต้องเตรียมความพร้อมทันที ตลอดเวลา โดยเฉพาะบุคลากรต้องตามให้ทันและยืดหยุ่นปรับตัวให้รับสถานะการณ์ได้
2.ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของ ASEAN บุคลากรและนักศึกษา ต้องเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสารได้
3.ปรับปรุงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เพื่อลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน (Conflict Management) จึงต้องคำนึงถึงการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ASEAN ให้มากขึ้น
4.สร้างบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ใน ASEAN เพิ่มโอกาสในการทำงาน ไม่เช่นนั้น จะถูกแย่งงานเพราะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการอย่างเสรี คณะกรรมการวิชาชีพ สภาวิชาชีพ ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วน
5.โอกาสในการเป็น Education Hub โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย แต่ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเป็นตัวนำ
6.เราต้องการเครื่องมือในการ Transform คน การเรียนแบบ PBL หรือ Project Based Learning น่าจะได้มีการวิจัยอย่างจริงจังและนำมาปรับใช้  ห้องเรียนไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกต่อไป ต้องเพิ่มการเรียนจากชีวิตจริง ลงมือทำเป็นทีม อยู่คนละประเทศก็ทำร่วมกันได้ด้วยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ประเด็นนี้ อาจารย์จะสอนได้ยากขึ้น แต่เป็นผู้ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ แสดงว่า อาจารย์ต้องมีความพร้อมมากกว่าเดิมและเก่งจริงๆMRAs
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 เมื่อ 7 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ได้กำหนดจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs)เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิชาชีพหลัก แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี โดยจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2558 ในเบื้องต้น ได้ทำข้อตกลงร่วมกันแล้ว 7 สาขา คือ
1.วิศวกรรม (Engineering Services) 
2.พยาบาล (Nursing Services) 
3.สถาปัตยกรรม (Architectural Services) 
4.การสำรวจ (Surveying Qualifications) 
5.แพทย์ (Medical Practitioners) 
6.ทันตแพทย์ (Dental Practitioners) 
7.บัญชี (Accountancy Services)

Advertisements

เกี่ยวกับ nantanawk

คุณครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

99 ตอบกลับที่ ประชาคมอาเซียน 2558

 1. Pingback: ประชาคมอาเซียน | suthitika

 2. sasinamessi พูดว่า:

  สวดยวดจ๊าๆๆ

 3. ขอขอบคุณมากครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายกับประชาชนคนไทยที่ต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน อนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อนะครับ เหลือเวลาอีกเพียง 4 ปีเท่านั้น เร็วมากนะครับ

 4. แพม พูดว่า:

  มีอะไรดีๆเยอะแยะเลย

 5. pompamlovenu พูดว่า:

  อาเซียนดียังไง

  • sirirat พูดว่า:

   ดีจริงเหรอ

  • kunlanut wannee พูดว่า:

   ประชาคมอาเซียนในตัวฉันเองฉันคิดว่าดีนะ เราจะได้รู้โลกกว้างทันสมัย พูดได้หลายภาษา
   อย่างเช่น คนประเทศ กัมพูชา เค้ายังสามรถ พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าพวกเราเลย
   ฉันคิดว่าการเปิดประชาคมอาเซียนดีค่ะ อยากให้เปิดประเทศอเมริกา ทางแถบยุโรบด้วยค่ะจะได้มาสะดวกไม่ต้องทำวีซ่าที่วุ่นวาย อีกอย่าง การเปิดประชาคมอาเซียน ประเทศเพื่อนบ้านก็จะมาทำงานในประเทศไทยเราเยอะมากขึ้น ทำให้คนในประเทศไทยอาจจะไม่มีงานทำได้ในบางส่วน
   แต่ยังไงก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้น การที่มีประชาคมอาเซียนทั้ง๑0 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียตนาม ลาว พม่า กัมพูชา ก็ทำให้เราเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านของเราได้เยอะมากขึ้น รวมถึงการลงทุนระหว่างประเทศ เราก็สามารถสร้างแรงดึงดูดให้ประเทศเพื่อนบ้านมาลงทุนกับเราได้ง่ายขึ้น เราอาจจะมีผลเสียในบางส่วนแต่ก็ไม่มากนะ
   การที่เปิดประชาคมอาเซียนก็เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอยู่ร่วมกัน สามัคคีกัน เป็นสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

 6. 123 พูดว่า:

  เริดดดดด….มากเลยอ่ะ ดีจิงๆๆๆๆๆๆๆๆเลยวู้ววววว…..

 7. อนุสรณื พูดว่า:

  สวดย๋อดๆคับ

 8. แพรพรรณ พูดว่า:

  นักเรียนอย่างหนูก็ต้องเตรียมพร้อมสิคะ

 9. aon พูดว่า:

  ลองsearch คำว่าประชาคมอาเซ๊ยน เพื่อหาข้อมูลไว้ปรับตัว ก็ได้เข้ามาอ่าน web โดยบังเอิญ หากอาจารย์ได้อ่านข้อความของผม ผมขอบอกว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้ตื่นตัวครับ ประชาคมนี่้้จะมีผลอย่างมากต่อนักศึกษาที่จบใหม่ของไทย อยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้ตื่นตัวกันเสียที ไม่ใช่เอาแต่เล่นเฟสบุ๊ก ไปวันๆ คนไทยจะเสียเปรียบถ้าไม่เตรียมพร้อมทั้งทางด้านแรงงานที่สามารถทำงานได้อย่างเสรี ประเทศเพื่่อนบ้าน จะเข้ามาทำงานที่บ้านเราโดยไม่ต้องกลัวเรื่องแรงงานต่างด้าวแล้ว ด้านการศึกษา ขอให้อาจารย์เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กๆเห็นความสำคัญกันเยอะๆครับ ขอบคุณครับ

  • nantanawk พูดว่า:

   ทุกวันนี้ครูสังคมและครูวิชาอื่นๆ ต่างพรำบอกและหาวิธีการต่างๆ มานำเสนอนักเรียนเพื่อให้เกิดความตระหนักว่าถ้านักเรียนไม่รีบพัฒนาตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้้นทั้งด้านความรู้และภาษาอังกฤษพวกเธอจะตกงานหรืออาจต้องเป็นลูกจ้างของชาวอาเซียนที่เขามีศักยภาพมากกว่า แต่มันยังได้ผลน้อยมากกับสังคมเยาวชนไทยในปัจจุบันที่ชอบเสพแต่ความสุข สนุกสนาน อยากได้อะไรโดยวิธีง่ายๆ เช่นคะแนนใช้วิธีขอหรือต่อรอง ให้ทำใบงานหรือกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด หรือให้อ่านแม้แต่เนื้อหาเพียงเล็กน้อยก็บ่นและแสดงอาการเบื่อหน่าย ไม่อยากทำไม่อยากอ่าน หาสื่อต่างๆ มานำเสนอก็สนใจเพียงชั่วครู่ ทำเอาครูส่วนใหญ่หมดกำลังใจที่จะค้นคว้า พัฒนาสื่อหรือสิ่งต่างๆมาให้นักเรียนเพราะได้รับการตอบสนองเพียงน้อยนิด แต่ก็หยุดทำไม่ได้ทุกครูทุกคนก็พยายามต่อไปเพราะจิตสำนึกในความเป็นครู

   • Jamถ้ำน้ำบัง พูดว่า:

    ผมกะไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษปี58 คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะทำอย่างไง

   • pawaree wongwarapat พูดว่า:

    คุณครูอย่าเพิ่งท้อนะคะ ดิฉันไปเรียนหนังสือตอนแก่ เลยได้เห็นว่า เด็กที่ดีก็มีมาก แต่เด็กที่เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็มีบ้าง เป็นประเภท ฟาสท์ฟู้ดน่ะค่ะ เห็นบรรดาครูๆ ทั้งหลายบ่นกันเยอะ เลยอยากเป็นกำลังใจให้ อ้อ! ที่ได้อ่านบทความนี้เข้า ก็เพราะต้องทำรายงานส่งอาจารย์ผู้สอนวิชาการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เลยขอถือโอกาสขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

  • ♫ท๊อป♫ พูดว่า:

   ประชาคมอาเวียนดีมาก ๆ เลยว่าไหม

 10. น้องนิว พูดว่า:

  ชอบประชาคมอาเซียนมากๆ เลยค่ะ

 11. น้องอ้อ พูดว่า:

  ชอบประชาคมอาเซียนค่ะ

 12. น้องเพรว พูดว่า:

  อาเซียนก้อดีค่ะ

 13. รักจิงน่ะ พูดว่า:

  เป็นความรู้ที่ มีความหมายมายเลย
  ที่ว่าเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกันน่ะ
  ซึ้งสุดๆเลนอ่ะ

 14. โล่เด็กโรงเรียนบ้านปาง พูดว่า:

  อะสุดยอดเลยอะมีความรูเยอะเนอะว่ามะ
  5555+
  สวดยอด
  ความรู้เยอะ

 15. รักจิงน่ะ พูดว่า:

  โคตรสุดยอดเลยอ่ะ
  พอ OK แค่นี้ก็ซึงแล้วอ่ะ ทุกๆ คน เลย คับ
  จากผู้หวังดี จ. พะเยา ไงคับอ่ะ
  ก็ขอพูดแค่นี้น่ะ สวัสดี คับ

 16. โอเล่เด็กโรงเรียนบ้านปาง พูดว่า:

  อะสุดยอดเลยอะมีความรูเยอะเนอะว่ามะ
  สวดยอด
  ความรู้เยอะ

  • กษมน กันทะวงค์ พูดว่า:

   ที่จริงนอกจากภาษาไทยแล้วเราต้องเรียนรู้ภาษา Eng ทมิฬ พม่า จีน เขมร ฯลฯ ด้วยละ

 17. leena พูดว่า:

  ทำไมประเทศไทยถึงต้องเป้น 1 ในประชาคมอาเซียนด้วยคะ

  • ธนวัฒน์ ฮอลแลนด์ พูดว่า:

   เมื่อจะเป็นประชาคมอาเซี่ยน เป็นได้นะแต่ก่อนอื่นต้องคำนึงถึงผลกระทบข้อดีและข้อเสียเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ภาครัฐควรเตรียมความพร้อมซะต้ังแต่ตอนนี้ เพราะปัญหาเยอะแยะที่จะตามมา ยกตัวอย่างง่ายๆที่เกิดขึ้นแล้วในประชาคมยุโรป ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศกรีซ ซึ่งในความเป็นจริงประเทศนี้โดยพฤตินัยกลายเป็นประเทศล้มละลายไปแล้ว

  • ลิฟ พูดว่า:

   ดีจะ

  • nantanawk พูดว่า:

   สังคมโลกในยุคปัจจุบันไม่มีประเทศไหนที่สามารถโดดเดี่่ยวเพียงประเทศเดียวในโลกโดยไม่เกี่ยวข้องหรือพึ่งพิงประเทศอื่น ๆ เลย การรวมกลุ่มกันของประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดคือการมีอำนาจต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือการเมือง การที่ไทยต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซียนก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น การรวมตัวกันขายยางพาราในตลาดโลก ซึ่งภูมิภาคนี้มีมากที่สุดในโลกถ้าเรารวมตัวกันได้ก็สามารถกำหนดราคาที่เราพึงพอใจได้ แต่ถ้าแยกกันขายประเทศไหนราคาถูกเขาก็จะไปซื้อของประเทศนั้น มันขายได้ก็จริงแต่ราคาผู้ขายไม่สามารถตั้งหรือต่อรองได้ นี่เป็นตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ๆ

   • Akiko October พูดว่า:

    การรวมตัวกันทำให้เกิดอำนาจการต่อรองถ้าผู้นำประเทศหรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินับว่าดียิ่งแต่ถ้าทำแล้วมีนัยแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องของตนและนักธุรกิจบางจำพวกล่ะ…ประชาชนตาดำๆจะได้รับความยุติธรรมแค่ไหน

   • nantanawk พูดว่า:

    ถ้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องร่วมกันพัฒนาตนเองและถ้ามีโอกาสเป็นผู้นำต้องเป็นอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม สำคัญยิ่งคือรักชาติมากกว่ารักตนเองและพวกพ้อง

 18. Pingback: ประชา… « taipigret

 19. เด็กแพร่ พูดว่า:

  อลังการประเทศไทย

 20. HEMPAT พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะครู และหวังว่าเราทั้งหลายจะตื่่น และตระหนักว่าควรลุกขึ้นมามองเพื่อนบ้านพร้อมทั้งเตรียมตัวเองเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเสียทีนะคะ

 21. คน พูดว่า:

  ก้อดีนะ

 22. หยก พูดว่า:

  ใช่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 23. Jamถ้ำน้ำบัง พูดว่า:

  ถ้าทุกคนไม่ร่วมใจกันเราก็ไม่รู้จะอ่านออกไหม

 24. Natroutine Islessclear พูดว่า:

  ยิ่งเยอะยิ่งดี

 25. aaa พูดว่า:

  5.โอกาสในการเป็น Education Hub โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย แต่ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเป็นตัวนำ
  6.เราต้องการเครื่องมือในการ Transform คน การเรียนแบบ PBL หรือ Project Based Learning น่าจะได้มีการวิจัยอย่างจริงจังและนำมาปรับใช้ ห้องเรียนไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกต่อไป ต้องเพิ่มการเรียนจากชีวิตจริง ลงมือทำเป็นทีม อยู่คนละประเทศก็ทำร่วมกันได้ด้วยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ประเด็นนี้ อาจารย์จะสอนได้ยากขึ้น แต่เป็นผู้ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ แสดงว่า อาจารย์ต้องมีความพร้อมมากกว่าเดิมและเก่งจริงๆMRAs
  การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 เมื่อ 7 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ได้กำหนดจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs)เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิชาชีพหลัก แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี โดยจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2558 ในเบื้องต้น ได้ทำข้อตกลงร่วมกันแล้ว 7 สาขา คือ
  1.วิศวกรรม (Engineering Services)
  2.พยาบาล (Nursing Services)
  3.สถาปัตยกรรม (Architectural Services)
  4.การสำรวจ (Surveying Qualifications)
  5.แพทย์ (Medical Practitioners)
  6.ทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
  7.บัญชี (Accountancy Services)

 26. เว้บไซท์ดีมากๆๆครับ พูดว่า:

  ดัสุดยอดเลยครับ
  5555555

 27. Breeze Vov พูดว่า:

  ขอให้มีบทความดีดี แบบนี้มาให้ความรู้กันอีกนะค่ะ

 28. s พูดว่า:

  สุดยอด

 29. เป็นความหวังใหม่ของเราที่่๋่่จะต่อกรกับยุโรป/อเมริกา

 30. ชายไร้นาม พูดว่า:

  คนไทยบางคนก็ตกงาน จิ ครับ เพราะไม่เก่ง อังกฤษ

 31. trty พูดว่า:

  2558แล้วนะที่จะถึงอาเซียน

 32. ความคิดของประอาเซียน

 33. เทพที่สุดในโลก พูดว่า:

  สมาคมอาเซียนดีจริงจริงเลยครับ!

 34. เทพกว่า พูดว่า:

  I AM ASEAN

 35. me me พูดว่า:

  ไคก้อได้ช่วยคิดทีว่าจะเรียน ร.ร.สองภาษาหรือเรียนธรรมดา

 36. vvtjk vfil. พูดว่า:

  อยากรู้ว่าทำไมโหลดง่ายจัง 55555555555555555555555
  ล้อเล่นน่า อิๆ

 37. ม.2 พูดว่า:

  ดีใจจังจะถึงปี58แล้วอาเซียนจะบรรลุเป้าหมาย

 38. คนไร้นาม2 พูดว่า:

  ดีมากๆๆเลยค

 39. kanchai todee พูดว่า:

  ขอบคุณจริงๆที่ให้ความรู้
  สิ่งที่ผมทำได้ คือช่วย สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เตรียมตัว ศึกษาภาษาอังกฤษไว้ก่อน ใครมีทีเด็ดเรื่องการเรียนการสอนหรือมี ideas ใหม่ๆมา แชร์กัน ผมมีวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบลูกทุ่ง (natural method) อยากรู้ ติดต่อ
  todeekanchai@gmail.com

 40. เด็ก 3 เเยกปากหมา พูดว่า:

  สุดยอดเลยคร้าบบบบบ เนื้อหาดีมีสาระ

 41. แก๊งคุงแแทน พูดว่า:

  ให้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของประชาคมอาเซียน ที่ต้องเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเวียนในปี พ.ศ.2558

 42. เกศิีนีย์ สระบุรี พูดว่า:

  คิดไปแล้ว……น่างกลัว…..เพราะเหมือนว่าไทย…ยังเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนและนักเรียนยังน้อยเกินไป

 43. Panida Phummalai พูดว่า:

  ขอบคุณมากมายก่ายกองค่ะ ใจความ เนื้อหาดีมาก
  (เอาไปทำรายงาน)

 44. nee_ning พูดว่า:

  อยากทราบว่าตกลงปัจจุบัน ปี ค.ศ.2012 ติมอร์เลสเต ได้เข้าอยู่ในกลุ่มอาเซียนหรือยังค่ะ

 45. เออ คน ไทย ไม่รู้เรื่องเลย

 46. คนไทย ต้อง เป็น ทาส ของ ปะเทศ อื่นเเน่ ! เพราะ คนไทนไม่ อ่านหนังสือ ไม่รักการ เรียน รู้

  • nantanawk พูดว่า:

   เห็นด้วยค่ะ น่าเป็นห่วงเยาวชนไทยมาก ๆ เลย แล้วยิ่งได้ข่าวว่าขณะนี้เยาวชนเวียดนามมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษแซงหน้าเยาวชนไทยไปไกลแล้ว

 47. คนไทย ต้อง เป็น ทาส ของ ปะเทศ อื่นเเน่ ! เพราะ คนไทนไม่ อ่านหนังสือ ไม่รักการ เรียน รู้ จาก วิปะรีน จากาต้า

 48. ทออน พูดว่า:

  นักเรืยนคนไหนโดดเรืยนตกงานแน่น่อน

 49. เนยน่ารัก พูดว่า:

  เมื่อถึงปีนั้นคงจะนุกเนอะ 555+ 2558

 50. เนย รัก ......... love พูดว่า:

  ได้สาระดีคัฟๆๆ

 51. may chonticha พูดว่า:

  ดีมากเลยค่ะ

 52. 1 2 3 อาเซียนเข้ามาแล้ว

 53. Somporn kraboktho พูดว่า:

  สิ่งที่ประเทศไทยยังมีจุดบอดมาก ๆๆๆ ในการเปิดประเทศASEAN นั้น มีแค่เรื่องเดียว คือการศึกษาที่ได้ชื่อว่า “การศึกษาหมาหางด้วน” เพราะว่าเด็กนักเรียน ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร มีนโยบายด้านการศึกษา
  แต่ดูสิครับ การศึกษาแต่ละสมัยในการบริหารประเทศ แย่ ๆๆๆ มาก ๆๆๆ กธ. บอกว่าบรรจุ ASEAN ไว้ในหลักสูตร ใช่ครับดี แต่ทำไมสอนแค่ที่ไปที่มาของ ASEAN กันล่ะ แล้วทิศทางข้างหน้านั่นไม่สอนกันเลยหรือ
  ฝากช่วยกันคิดนะครับ ถ้ามัวแต่เรียนว่ามันมาได้อย่างไร มาจากใคร โดยไม่ให้เด็กมองข้างหน้าว่า ผลได้ ผลเสีย
  ผลกระทบ อะไรที่จะเกิดขึ้นต่างๆๆๆ มากมายในอนาคต ตรงนี้หายไปนะครับ

  • nantanawk พูดว่า:

   คิดว่าคงจะโยนหน้าที่นี้ให้คุณครูทุกคนแน่ ๆ ค่ะที่ต้องรับผิดชอบและคิดว่าคงจะให้ครูคิดเองด้วยว่าทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วจะสอนให้นักเรียนเตรียมตัวรับอย่างไรด้วย

 54. น้องพลู พูดว่า:

  ได้ไงอะ

 55. คนบ้าโว้ย พูดว่า:

  ไม่เอาแล้ว

 56. kenshiro พูดว่า:

  การใช้สกุลเงินเหมือนในยุโรมั๊ยครับ

  • nantanawk พูดว่า:

   คงยังไม่ถึงขั้นใช้เงินสกุลเดียวกันในระยะต้น ๆ นี้แน่ค่ะ คงต้องรอดูว่าเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วได้ผลดีแค่ไหน ถ้าได้ผลดีในอนาคตอาจจะมีการใช้เงินสกุลเดียวกันก็ได้

 57. Panpond Poonyajarern พูดว่า:

  ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรประชาคมอาเชี่ยน ขอทรงสรวมกอดประชาคมอาเชียน่ด้วยความรักยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ ความยุติธรรม อโรคา สาธารณะโภคา ขอทรงหว่าน ความรัก ความสัตย์ซื่อ ความเสีสละ ความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อภัยทาน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เหนือประชากร สรรพสิ่งในดลกล้วนเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์

 58. Panpond Poonyajarern พูดว่า:

  ขอพระเจ้าทรงเจิม ประเทศไทย เป็นหัวใจของประชาคมอาเชียน่

 59. Pingback: ครูปัณณภัส » ASEAN Community คืออะไร

 60. เเสน พูดว่า:

  ไชโย ผมพูดภาษาอังกฤษเป็นเเล้ว

 61. ดีเจ เอ็ฟเอ็ม 94 สิชล นคร พูดว่า:

  เตรียมพัฒนาความสามารถเพื่อการแข่งขันที่เสรี

 62. ดีเจ เอ็ฟเอ็ม 94 สิชล นคร พูดว่า:

  สามเสาหลักหากเป็นการเสริมด้านบวกอย่างยุทติธรรม ทุกประเทศจะเป็นพี่น้องกัน

 63. Namtip พูดว่า:

  ดีสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 64. วิน พูดว่า:

  โรคติดต่อที่เคยหายไปหรือแทบจะไม่มีในประเทศไทยจะกลับมาเป็นหนังยาวอีกครั้ง เพราะแรงงางต่างด้าวรอบเมืองไทยเป็นรังโรคหลายชนิด (เพราะการสาธารณสุขที่ล้าหลัง ไม่ทั่วถึง) ไม่เฉพาะคอตีบที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้เท่านั้น อีกสารพัดโรคติดต่อจะพรั่งพรูกันเข้ามาในเมืองไทยแบบนับไม่ถ้วน เตรียมคิดถึงผลกระทบด้านอื่นกันไว้บ้างเถอะ

 65. 'เจโลปี้' พูดว่า:

  เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ =___=

 66. คนสวบใจดี พูดว่า:

  ดีนะทำให้รู้ว่าประเทศไทยยังมีดีกว่าตั้งเยอะ

 67. non NLK. พูดว่า:

  เป็นประโยชน์มากจริงๆ ครับ

 68. วาสุ เป๊ระพอ พูดว่า:

  เมื่อมีประโยชน์ แต่อย่าลืมว่าผลเสียงก็มีบ้าง เราก็ต้องไม่วางเฉย เพราะเป็นสังคมที่กว้างขึ้น มีการแข่งขันที่สูงขึน ฉะนั้นเราอย่ามัวแต่เล่นไปวันๆ หรือไม่สนใจกับเรื่องที่จะมาถึงในปีสองปีข้างหน้านี้ เอาละสู้ๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s